Algemene voorwaarden

Art. 1:
Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK,
behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijking.
Ingeval van betwisting/tegenstrijdigheid met andersluidende bepalingen, primeren steeds de algemene voorwaarden van de BVBA VAN
OPSTAL KLIMAATTECHNIEK.

Afwijkende bedingen van de algemene voorwaarden van de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK gelden slechts met betrekking
tot die punten waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben.

Art. 2:
De prijsoffertes uitgaande van de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK zijn slechts rechtsgeldig en bindend wanneer zij werden
ondertekend door haar zaakvoerder of diens aangestelde.
De prijsoffertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de prijsofferte.

Art. 3:
De door de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK medegedeelde leveringstermijn is slechts een streefdatum die haar op generlei
wijze verbindt.
In geval een levering niet binnen de uitvoeringstermijn geschiedt en dit te wijten is aan toeval en/of overmacht, dan is BVBA VAN OPSTAL
KLIMAATTECHNIEK geen vergoeding verschuldigd aan de klant.

Art. 4:
Klachten wegens zichtbare gebreken dienen door de klant, op straffe van verval, binnen de 3 dagen na de uitvoering van de
aannemingswerken per aangetekende brief te geschieden, bij gebreke waaraan deze geacht worden definitief te zijn aanvaard.
Na deze termijn worden klachten van de klant m.b.t. de zichtbare gebreken niet meer aanvaard en is er geen verhaal meer mogelijk t.o.v. de
BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK voor de zichtbare gebreken.

Klachten wegens eventuele verborgen gebreken dienen, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de
ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven door de klant te worden gemeld aan de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK.

Art. 5:
De facturen van de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toegestane afwijking, die
alsdan dient te worden vermeld op de factuur, contant betaalbaar vanaf de factuurdatum. Betaling dient steeds plaats te vinden, zonder enige
korting, op de maatschappelijke zetel van de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK. Bij niet-betaling van de factuur op de
vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het
verschuldigde factuurbedrag vanaf de factuurdatum, evenals een gerechtelijke intrest gelijk aan de conventionele intrest (10 %/jaar), evenals
een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van 25 € per openstaand factuurbedrag, één
en ander onverminderd de overige rechten die de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECH-NIEK uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde
van haar algemene voorwaarden kan doen gelden t.o.v. de klant.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
Bij niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming van enige betalingsverplichting van de klant, behoudt de BVBA VAN OPSTAL
KLIMAATTECHNIEK zich het recht voor om al haar verplichtingen jegens de klant op te schorten totdat de klant diens
betalingsverplichting is nagekomen (ENAC-clausule).

Tevens behoudt de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder enige
voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
Klachten die de facturatie betreffen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven ter kennis worden
gebracht van de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK.
Aanvaarding van een factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden van de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK.

Art. 6:
Alle door de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK geleverde goederen blijven haar exclusieve eigendom totdat de volledige prijs,
in voorkomend geval te vermeerderen met de conventionele/gerechtelijke intresten en de forfaitaire schadevergoeding, zoals voorzien in Art.
3 van de algemene voorwaarden, evenals de eventuele gerechtskosten, zijn voldaan.

Art. 7:
Op de door de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK geleverde en geïnstalleerde goederen geldt de normale fabriekswaarborg.
Binnen deze waarborgtermijn zal de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK tot herstelling overgaan. De waarborg van de BVBA
VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK vervalt indien de klant zelf wijzigingen in of herstellingen aan het geleverde verricht of door derden
laat verrichten, nieuwe maatregelen van overheidswege, normale slijtage, of indien het geleverde voor andere dan normale
bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, of naar oordeel van de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK op ondeskundige wijze is
behandeld of onvoldoende is onderhouden.

Art. 8:
Indien verschillende personen gelijktijdig als klant optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden tot
alle verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst.

Art. 9:
Al de overeenkomsten tussen de BVBA VAN OPSTAL KLIMAATTECHNIEK en de klant zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Ingeval van betwisting en/of geschil omtrent de overeenkomst tussen de BVBA VAN OPSTAL KLIMAAT-TECHNIEK en de klant, zijn, in
geval de klant een handelaar is, uitsluitend de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd, en, in voorkomend geval, de Vrederechter te Kapellen.
In het geval de klant een niet-handelaar is, geldt art. 624, 1°, 2° en 4° Ger. W., dit onverminderd de toepassing van de art. 627-629 Ger. W..

Art.10:
De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Van Opstal Klimaattechniek bvba verwerkt in het kader van de offerte voor de
opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten
verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Van Opstal Klimaattechniek bvba. Voor vragen
of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te
1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Van Opstal Klimaattechniek bvba persoonsgegevens verwerkt vindt u in ons algemeen
beleid hieromtrent.

WordPress Lightbox Plugin